Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.gæstetræner.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.

§1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af

Gæstetræner.dk,
CVR-nr. 39046229,
Rugmarken 10,
3650 Ølstykke

§2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af Gæstetræner.dk tilbudte ydelser afhænger af, om man er registreret som Bruger eller Gæstetræner. Brugerne kan kontakte Gæstetrænerne, og lave en forespørgsel på Gæstetræner.dk’s platform. Gæstetrænerne skal derefter godkende forespørgslen før den er bindende.

2.2 Et medlem som opretter en annonce for en gæstetræning eller foredrag (fra nu af inkluderet i ordet gæstetræning) kaldes herefter for ”Gæstetræner”. Et medlem som benytter sig af en annonce for en gæstetræning, kaldes herefter for ”Bruger”.

2.3 Medlemskab af Gæstetræner.dk bliver etableret og er gyldigt ved:

a) medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Gæstetræner.dk;

b) medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) under Gæstetræner.dk’s bruger- eller gæstetrænerprofil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af medlemsoplysninger.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-mail.

2.5 Gæstetræner.dk er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Medlemmerne kan til enhver tid få slettet deres konto. Det sker ved at skrive til Gæstetræner.dk’s email.

2.6 Medlemmet meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til Gæstetræner.dk’s nyhedsbrev, som sendes til medlemmets oplyste e-mail.

§3 Ydelser

3.1 Gæstetræner.dk’s medlemmer erhverver af Gæstetræner.dk’s alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Brugerne at etablere den fornødne kontakt til Gæstetrænerne, som annoncerer en gæstetræning, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende en privat gæstetræning. Gæstetrænerne skal derfor selv indberette betalingen fra Brugerne til SKAT. Det skal typisk gøres i rubrikken B-indkomst på selvangivelsen.

§4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal medlemmerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos Gæstetræner.dk. Det er kun tilladt at aftale andre priser, hvis det kræver ekstra forberedelsestid af Gæstetræneren eller hvis gæstetræningen skal ske udenfor Gæstetrænerens oprindelige kørselsradius. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der udarbejdes en annonce for gæstetræningen.

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for Brugeren. Ved brug af online betaling reserveres beløbet for gæstetræningen på Brugerens debit- eller kreditkort, når Gæstetræneren har accepteret Brugerens anmodning.. Beløbet er reserveret til ydelsen er udført. Betaling trækkes automatisk dagen efter gæstetræningen har fundet sted. Beløbet er for gæstetræningen overføres direkte til gæstetræneren, hvorefter han eller hun kan vælge at hæve beløbet.

4.3 Hvis gæstetræningen ikke gennemføres grundet Gæstetrænerens forhold, og hvis Brugeren gør Gæstetræner.dk opmærksom herpå via hjemmesiden mindre end 24 timer efter starttidspunktet for den planlagte gæstetræning, annulleres betalingen. Dette gælder også, hvis Brugeren aflyser gæstetræningen via hjemmesiden senest 7 dage inden starttidspunktet. Aflyser Brugeren en gæstetræning indenfor 7 dage fra starttidspunktet, vil Brugeren blive opkrævet et aflysningsgebyr. Aflyser Brugeren indenfor 3 dage fra starttidspunktet vil det fulde beløb blive opkrævet.

4.4 Gæstetræner.dk forbeholder sig retten til at gennemføre betalingen på trods af Brugerens rettidige indsigelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Gæstetræneren. Gæstetræner.dk forbeholder sig ydermere retten til at vurdere, hvorvidt en aflysning er foretaget inden for et anstændigt tidsrum fra den fortaget booking, og herigennem returnere betalingen til Brugeren, på trods af at aflysningen foretages indenfor 7 dage fra gæstetræningens starttidspunkt. Samme betingelser gør sig gældende ved aflysning indenfor 3 dage fra gæstetræningens start. Hvis Gæstetræner.dk benytter sig af denne mulighed, vil det blive meddelt til begge parter via e-mail. Gæstetræner.dk kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller manglende udnyttelse – af denne mulighed.

4.5 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver Gæstetræner.dk et servicegebyr af prisen for den enkelte gæstetræning. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og Gæstetræneren betaler automatisk beløbet ud af den godtgørelse, som han eller hun modtager fra Brugeren online.

§5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Gæstetræner.dk’s hjemmeside fra medlemmer og besøgende på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Gæstetræner.dk medlemmer og besøgene. Gæstetræner.dk forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retslige skridt, som Gæstetræner.dk anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.2.

§6 Medlemmer og gæsters særlige forpligtelser

6.1 Medlemmerne indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Gæstetræner.dk ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder.

6.2 Medlemmerne og gæsterne indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af Gæstetræner.dk’s hjemmeside tilfører Gæstetræner.dk’s hjemmeside usædeligt og strafferetligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Gæstetræner.dk samt andre medlemmer software og hardware skade.

6.3 Medlemmer og gæster indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på Gæstetræner.dk’s hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til Gæstetræner.dk’s formidling af gæstetræninger, herunder specielt ved at benyttelse e-mail-adresser og postadresser, som medlemmet eller gæsten via Gæstetræner.dk’s hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Medlemmer og gæster indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. Gæstetræner.dk forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere medlemmer og gæsters korrespondance med andre via platformen samt, at opsige deres medlemskab.

§7 Ansvarsfraskrivelse for Gæstetræner.dk

7.1 Gæstetræner.dk er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Gæstetræner.dk’s formidling af gæstetræninger foregår derfor på Brugeren og Gæstetræneren eget ansvar. Gæstetræner.dk hæfter ikke for eventuelle opståede skader under gæstetræningerne. Ligeledes hæfter Gæstetræning.dk under ingen omstændigheder for gæstetræninger, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

7.2 Brugerne og Gæstetrænerne er indforståede med og accepterer, at Gæstetræner.dk ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Gæstetræner.dk’s hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for gæstetræningen afhænger alene af Brugeren og Gæstetræneren, og vedrører i intet tilfælde Gæstetræner.dk.

7.3 Gæstetræner.dk’s ydelse er gennemført, når Gæstetræneren har accepteret en anmodning om en gæstetræning fra en Bruger. Hvis Brugeren og Gæstetræneren benytter Gæstetræner.dk’s online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra Bruger til Gæstetræner.

7.4. Gæstetræner.dk kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 Gæstetræner.dk kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 Gæstetræner.dk kan ikke drages til ansvar for indholdet på Gæstetræner.dk’s hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden.

§8 Databeskyttelse

8.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, træningssted etc. er Brugeren og Gæstetræneren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Gæstetræner.dk’s forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Gæstetræner.dk’s hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 Gæstetræner.dk vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Gæstetræner.dk’s forretningskoncept om tilbud om gæstetræning. Medlemmet er indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme formål.

8.3 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af hans eller hendes medlemsoplysninger.

8.4 Et medlem kan til enhver tid få slettet sin konto ved at skrive til Gæstetræner.dk’s email.

§9 Ændringer af forretningsbetingelser

9.1 Gæstetræner.dk forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

9.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af Gæstetræner.dk’s hjemmeside.

§10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har det ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.3 Enhver tvist mellem Gæstetræner.dk og et medlem eller en gæst afgøres efter dansk ret.

Ølstykke, februar 2018